مطالعه آزاد

...صرفا جهت اطلاع

مطالعه آزاد

...صرفا جهت اطلاع

مطالعه آزاد

بعضیا حرف آدمو با نگاه هم می فهمند...
ولی بعضیا باکلمات هم حرف آدمو نمی فهمند...

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

افسران - مجمل ولی مفصل..

ﺟﺎﻟﺐ ﻭﻟﻲ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ..

ﺟﺎﻥ ﻛﺮﻱ: ﺗﺎﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﺑﺮﺳﺮﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ 20 ﺩﺭﺻﺪﻱ اﻱ ﺑﺎاﻳﺮاﻥ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ اﻛﻨﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩﻭاﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰﺭﮒ اﺳﺖ

اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﻟﻲ اﻳﻨﺠﺎﺟﺎﻱ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩﺑﺎﻗﻴﺴﺖ...
ﻣﺎﻣﻲ ﺩاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﻬﺪاﺳﺖ ﻭﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎﺧﻴﺮﺩﺭﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ 20% ﺑﺎﻳﺪﺑﺎ ﻟﻐﻮﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ...
ﻧﻤﻴﺸﺪاﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭاﺑﺪﻫﻴﻢ ﺩﺭاﺯاﻱ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﺮاﺭاﺳﺖ ﻭﺿﻊ ﺷﻮد...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آذر ۹۳ ، ۱۹:۲۴
حسن


کسیکه کربلا میرود مانند شمعی خاموش است که روشنش میکنند و باید تا آخر بسوزد چون قسمت انسان سوختن است و خدا کند باد زود هنگام گناه خاموشش نکند گرچه بازهم راه بازگشت باز است


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۳ ، ۱۹:۲۰
حسن